Enquiries?    +27824145177  

NetAuctions Veiling Reëls en Voorwaardes

 

 1. Hierdie veiling word gehou onder die beheer van NetAuctions (EDMS) BPK (hierna "die Afslaer/NetAuctions" genoem) met besigheidspersele geleë te 11 Van Adel straat, Dan Pienaar, Bloemfontein, Vrystaat provinsie, Suid Afrika.
 2. Die verkoping is onderworpe aan die verkoopsvoorwaardes hierin vervat en enige aankondiging gemaak deur die Afslaer / NetAuctions, met aanvang en of gedurende die veiling. Die Koper en Verkoper word geag kennis te dra van die toepaslike voorwaardes en genoemde aankondigings. Die voorwaardes is van toepassing op enige verkoping aangegaan voor, tydens of na die sluiting van die veiling, hetsy by wyse van private tender of andersins.
 3. Die Afslaer / NetAuctions word hiermee benoem deur die Koper en Verkoper om op te tree vir en namens die Koper en Verkoper as agent in ooreenstemming met Artikel 54 van die Belasting op Toegevoegde Waarde Wet, 1991, ten opsigte van alle belasting fakture, krediet en/of debiet notas ten opsigte van lewendehawe, wild en/of ander goedere aangebied by die veiling of enige koste van vervoer en versekerings premies wat namens die Koper en Verkoper betaal is. Die Afslaer/NetAuctions tree as agent op namens die Verkoper, wat erkenning gee dat dit sy eiendom is en daar geen beswaring op die bates te koop, is nie.
 4. Die reëls van hierdie veiling is ooreenkomstig met die bepalings van Art 45 en alle relevante regulasies tot die Verbruikers Beskermings Wet Nr 68 van 2008.
  4.1.  Ter verduideliking, bepaal Art 45(1-4) soos volg:
  4.1.1. Wanneer na veilings verwys word, sluit dit eksekusie verkopings gemagtig deur ‘n hofbevel in, insover die hofbevel  vereis dat die verkope van bates deur middel van ‘n veiling moet plaasvind.
  4.1.2. Wanneer bates in lotte te koop aangebied word op ‘n veiling, elke lot, tot die teendeel bewys word, geag word ‘n aparte transaksie te wees.
  4.1.3. Verkope deur middel van ‘n veiling word as finaal beskou wanneer die Afslaer die verkoop van ‘n spesifieke item of lot as voltooid aankondig deur die val van die hamer of op enige ander gebruiklike manier. Tot en met hierdie aankondiging, kan ‘n bod herroep word. Lotte in dipuut tussen bieërs sal na diskressie van die Afslaer her-opgeveil word.
  4.1.4. Vroegtydige kennis moet gegee word as die veiling en/of lot onderworpe is aan:
  4.1.4.1. ‘n Reserwe of minimum bod; of
  4.1.4.2 Die reg van die eienaar of Afslaer om op die veiling te bie, of enige ander persoon namens die eienaar of Afslaer te bie.
 5. Tot en met die toestaan van ‘n bod deur die Afslaer / NetAuctions, soos bedoel in Art 45(3), is die Afslaer / NetAuctions geregtig om enige bod te verwerp wat nie aan die regulasies voldoen nie en die hoogste bod aan te wys.
 6. Hierdie veiling is nie ‘n absolute veiling nie, maar onderworpe aan reserwe pryse vasgestel deur die Verkoper en uitgewys deur die Afslaer / NetAuctions voor die verkoping of van elke betrokke bate of lot.
 7. Hierdie veiling sal op die datum en tyd begin soos geadverteer of gepubliseer en sal nie uitgestel of later begin om enige lid of groep van die publiek in staat te stel om aan die veiling te mag deelneem nie.
 8. Indien die Afslaer / NetAuctions bewus raak van enige fout op advertensie materiaal of enige ander publikasie of enige wysiging in hierdie veilingsreëls, sal die Afslaer / NetAuctions spesifiek die wysigings in die reëls uitwys sowel as die fout in die advertensie of publikasie. Die Afslaer / NetAuctions aanvaar geen verantwoordelikheid indien die Koper of Verkoper sou skade ly as gevolg van enige waninligting in enige advertensie nie.
 9. Enige inligting verstrek met betrekking tot die gehalte, teling, geslagsboom, ouderdom, datum van dekking, kondisie, reproduktiewe status of vermoë, vrugbaarheid, gesondheidstoestand, produksievermoë, massa of enige aspek van die lewendehawe en/of wild, word deur die Verkoper verstrek en enige wanvoorstelling deur die Verkoper is sonder die medewete of samewerking van die Afslaer / NetAuctions. Enige verhaalsreg voortspruitend uit so ‘n wanvoorstelling sal uitsluitlik teen die Verkoper wees.
 10. Enige persoon wat die veiling bywoon om self te bie moet, voor die aanvang van die veiling, registreer as ‘n Koper op die kopersrol en voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf in Hoofstuk 1 van FICA, Wet 38 van  2001 en die kopersrol/koperskaarte onderteken.
 11. Enige persoon wat die veiling bywoon om namens ‘n ander persoon te bie, moet behoorlik daartoe gemagtig word deur middel van ‘n magtingskrywe van sy prinsipaal en beide die persoon en sy prinsipaal moet voor die veiling op die kopersrol registreer deur die nodige informasie te verskaf soos voorgeskryf in Hoofstuk 1 van die regulasies uitgereik in terme van FICA, Wet 38 van 2001 ten opsigte van die bewys van identiteit en moet die kopersrol/koperskaart onderteken.
 12. Waar die prinsipaal ‘n maatskappy is, sal die magtigingskrywe op die briefhoof van die maatskappy verskyn en vergesel word met ’n gesertifiseerde afskrif van die resolusie wat die persoon magtig om so te doen. (Vir doeleindes van hierdie reël, sluit die verwysing na maatskappy ook ‘n verwysing in na enige juridiese persoon, asook vennootskappe, trusts of regsliggame).
 13. Alle Kopers het ‘n reg om die bates te koop aangebied, te inspekteer en die Afslaer / NetAuctions sal redelike tyd en toegang hiervoor toelaat voor aanvang van die veiling.
 14. Alle lewendehawe, wild en bates word voetstoots verkoop.
 15. ‘n Bod gemaak sluit nie Belasting op Toegevoegde Waarde in nie. BTW sal, waar van toepassing, by die prys gebie, gevoeg word op alle fakture wat uitgereik word.
 16. Alle verkope geskied kontant en die koopprys is onmiddellik betaalbaar aan die Afslaer / NetAuctions na aanvaarding van die bod, tensy vooraf anders met die Afslaer / NetAuctions ooreengekom is. Enige kontantbetalings is verder onderworpe aan kontant of enige ander hanteringsfooie. Sou die koper egter versuim om na lewering te betaal, is die Afslaer / NetAuctions geregtig om rente by die uitstaande bedrae te voeg bereken teen die huidige bank prima koers plus 6%, maandeliks bereken en gekapitaliseer.
 17. Indien die Koper nie die koopprys onmiddellik betaal nie en verder geen gepaste reëlings met die Afslaer / NetAuctions getref het nie, sal/kan die Afslaer die verkoop kanselleer en die bate of lot as onverkoopte bates hanteer en dit of weer aanbied op die veiling of by afloop van die veiling uit die hand uit namens die Verkoper verkoop, afhangend van die Verkoper se mandaat aan die Afslaer.
 18. Eiendomsreg in die lot sal gevestig bly in die Verkoper totdat die koopprys daarvan ten volle aan die Verkoper verreken is, met die voorbehoud dat risiko in die bates of lot reeds by toestaan van die bod oorgaan na die Koper.
 19. Indien die Koper wel vooraf gepaste reëlings met die Afslaer / NetAuctions getref het, magtig die Koper, die Afslaer / NetAuctions hiermee om die koopprys, koste van vervoer en versekering of enige ander ooreengekome koste, minus die Afslaer / NetAuctions se kommissie, namens die Koper aan die Verkoper en ander diensverskaffers te betaal, in welke geval die gemelde koopprys, en koste geag word gelde geleen en voorgeskiet te wees, die terme waarvan ooreengekom is met die Koper in 'n aparte kredietooreenkoms of koopooreenkoms. Alle betalings in terme van hierdie klousule wat deur die Afslaer / NetAuctions gemaak moet word aan die Verkoper namens die Koper sal deur die Afslaer / NetAuctions gemaak word na verstryking van 5 werksdae vanaf datum van sluiting van die veiling, aan die Koper. Betalings voor verstryking van die 5 werksdae deur die Afslaer / NetAuctions aan die Verkoper word gemaak in die uitsluitlike diskresie van die Afslaer / NetAuctions en is nie ‘n afdwingbare vergunning nie.
 20. Waar die Koper of Verkoper by die aangaan van hierdie veiling reeds 'n bedrag verskuldig is aan die Afslaer / NetAuctions of enige filiaalmaatskappy of firma van die Afslaer / NetAuctions, ongeag die skuldoorsaak van sodanige verskuldigheid, magtig die Koper of Verkoper, die Afslaer / NetAuctions onherroeplik om die koopprys hiervan te vorder.
 21. Waar die Afslaer / NetAuctions, in terme van die ‘n kredietooreenkoms gelde geleen of voorgeskiet het aan die Koper vir die betaling van die koopprys van die bates en die vervoerkoste en versekeringspremies, sal geen verweer hoegenaamd wat die Koper teen die Verkoper of vervoerkontrakteur of versekeraar het, geopper word teen die Afslaer / NetAuctions nie en sal die Koper steeds verplig wees om alle bedrae, tesame met ander rente en kostes kragtens die kredietooreenkoms of koopooreenkoms verskuldig aan die Afslaer / NetAuctions te betaal. Die bepalings van hierdie klousule plaas geen beperking op die Koper se reg om regte/remedies wat hy mag hê teen die Verkoper, vervoerkontrakteur of versekeraar uit te oefen nie.
 22. Nog die Koper nog die Verkoper sal met betrekking tot enige bedrag hierkragtens verskuldig geregtig wees om skuldvergelyking toe te pas of betalings te weerhou ten opsigte van eise teen mekaar of teen die Afslaer / NetAuctions.
 23. Elke lot sal onmiddellik nadat die bod toegestaan is geag word as gelewer aan die Koper en sal daarna op die uitsluitlike risiko van die Koper wees, wie op eie koste die lot of bate van die veilingsterrein sal verwyder. Verwydering van enige bates of lotte sal egter slegs toegelaat word na betaling van die koopprys deur die Koper tensy die gepaste reëlings met die Afslaer / NetAuctions getref is en hy toegestem het tot verwydering.
 24. Die Afslaer / NetAuctions sal slegs die rede vir die veiling aankondig indien dit enige rede anders is as ‘n vrywillige verkoop van goedere deur die eienaar.
 25. Die kopersrol en die vendurol is beskikbaar vir geregistreerde Kopers vir inspeksie deur middel van ‘n skriftelike versoek en met goeie rede, gedurende besigheidsure by die besigheidspersele van die Afslaer / NetAuctions.
 26. Hierdie veilingsreëls sal slegs by die veiling uitgelees word indien dit nie beskikbaar was aan die publiek by die besigheidspersele van die Afslaer / NetAuctions nie. In die geval van lewendehawe en/of wild veilings, bly die veilingsreëls onveranderd en is dit in die algemeen beskikbaar by die veiling, die besigheidspersele van die Afslaer / NetAuctions en op die Afslaer / NetAuctions se webtuiste.
 27. Die Afslaer / NetAuctions sal onder geen omstandighede hoegenaamd deur enigiemand aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade van enige aard hoegenaamd, hetsy direkte of indirekte skade of gevolgskade of andersins gely deur enigiemand, indien die lewendehawe en/of wild op die veilingsterrein onder kwarantyn geplaas word as gevolg van die aanwesigheid van ‘n beheerde veesiekte onder enige lewendehawe en/of wild op die veilingsterrein nie. Die Afslaer / NetAuctions sal die reg hê om die veiling te staak en elke koop nietig te verklaar en geen party hoegenaamd sal enige verhaalreg teen die Afslaer / NetAuctions hê met betrekking tot die uitoefening van hierdie bevoegdheid van die Afslaer / NetAuctions nie.
 28. Partye wat enige permitte, verwyderingsertifikate, dokumente van identifikasie of enige ander statutêr voorgeskrewe dokument benodig, is self aanspreeklik vir die verkryging daarvan. Enige opdragte aan die Afslaer / NetAuctions met betrekking tot die laai, en/of vervoer en/of keuse van vervoerkontrakteurs en/of versekering en/of keuse van versekeraars en/of versorging van die lewendehawe en/of wild of goedere voor of na afloop van die veiling, word uitgevoer op die algehele risiko van die Koper of Verkoper, na gelang van die geval en die Afslaer / NetAuctions sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies of skade van enige aard hoegenaamd, hetsy direkte, indirekte, gevolgskade of andersins, wat gely mag word as gevolg van enige opdragte van ‘n Verkoper of Koper uitgevoer deur die Afslaer / NetAuctions. Enige ooreenkoms wat die Afslaer / NetAuctions met die vervoerondernemer of versekeraar mag aangaan, word deur die Afslaer / NetAuctions aangegaan as die verteenwoordiger van die Koper of die Verkoper, na gelang van die geval.
 29. Die Koper en die Verkoper stem toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof soos beoog in Artikel 45 van Wet Nr 32 van 1944 ten opsigte van enige aksie wat die Afslaer / NetAuctions teen die Koper of Verkoper mag instel, ondanks dat die aangeleentheid, eisoorsaak, bedrag of waarde die regspraak van daardie Hof mag oorskry, wat kragtens Artikel 28 van die voornoemde Wet jurisdiksie ten aansien van die Koper of Verkoper het. Nieteenstaande die voorafgaande, sal die Afslaer / NetAuctions in sy uitsluitlike en absolute diskresie die reg hê om ‘n regsgeding in enige Hooggeregshof van bevoegde jurisdiksie in te stel.
 30. Enige regskoste wat deur die Afslaer / NetAuctions aangegaan word as gevolg van enige nie-nakoming van die Koper of Verkoper se verpligtinge hierkragtens, insluitende invorderingskommissie, sal deur die Afslaer / NetAuctions verhaal word van die Koper of Verkoper, nagelang van die geval, op die prokureur en eie kliënt skaal.
 31. Geen wysiging, verandering of novasie van of byvoeging tot hierdie voorwaardes en geen afstanddoening deur die Afslaer / NetAuctions van enige van sy regte hierkragtens sal enigsins van krag wees tensy dit op skrif gestel is en onderteken is deur die Afslaer / NetAuctions nie.
 32. Geen toegewing of vergunning wat deur die Afslaer / NetAuctions aan die Koper of Verkoper toegestaan word sal geag word om ‘n afstanddoening te wees van enige van die Afslaer / NetAuctions se regte hierkragtens nie en sodanige toegewing of vergunning sal nie geag word of vertolk word as ‘n novasie hiervan nie.
 33. Indien enige bepaling hiervan onwettig is of retrospektief onwettig gemaak word, sal daardie onwettige bepaling geag word as deelbaar van die res van die bepalings hiervan en pro non scripto.

   
© Copyright NetAuctions 2019. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of NetAuctions.